Iratkozás előkészítő osztályokba

Iratkozás előkészítő osztályokba

Înscrierea în clasa pregătitoare
Iratkozás előkészítő osztályba

2023-2024

 

Circumscripția școlară/ Beiskolázási körzet: az egész város területe
Plan de școlarizare aprobat/ Jóváhagyott beiskolázási terv – 2023/2024

 

Clase începătoare/ Induló osztályaink:

Secția română/Román tagozat:

                             Nr. Clase/Osztályok száma: 0.20

                             Nr. locuri/Helyek száma: 5

Secția maghiară/Magyar tagozat:

                             Nr. Clase/Osztályok száma: 2

                             Nr locuri/Helyek száma: 44

 

Criterii generale:

  1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. existanța unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

Criterii specifice:

Nr. crt.

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Punctaj

Documente care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare

1.

Copilul să fi frecventat grupa mare la grădinița „Napsugár”

2 puncte

-Adeverință de la grădiniță

2.

Copilul să fi frecventat grupa mare la oricare grădiniță, dar cu cel puțin 50% de participare la activități

2 puncte

-Adeverință de la grădiniță, din care să rezulte că a frecventat grădinița/nivelul preșcolar cu cel puáin 50%  participare la activități

3.

Elevul înscris are frați/surori care urmează/au urmat/vor urma cursurile în Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Cristuru Secuiesc

2 puncte

-Documentele școlii + declarație de intenție

4.

Elevul ara un părinte cadru didacic/didactiv auxiliar/nedidactic angajat la Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Cristuru Secuiesc

1 punct

-Documentele școlii

5.

Unul dintre părinți are locul de muncă în Cristuru Secuiesc

1 punct

-Adeverință de la locul de muncă/angajator

 

 

Actele necesare pentru înscriere / Szükséges iratok:

  • Cerere tip de înscriere / Típuskérés
  • CI al părintelui/tutorelui legal-copie și original / Szülő, nevelő szülő személyi igazolványa – eredeti és másolat
  • Copia și originalul certificatul de naștere al copilului / A gyerek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
  • Copie documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare (acolo unde este cazul) / A megfelelő pszichoszomatikus fejlődést igazoló dokumentum másolata (szükség esetén)

Program de înscriere/ Az iratkozás programja

5 aprilie – 26 aprilie 2023: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și

eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Prima etapă/ Első szakasz

3 mai  – 18 mai 2023

Zilnic între orele 8:00 și 15:00 - Depunerea cererilor-tip de înscriere de către părinți online sau la secretariatul școlii / Validarea cererilor

31 mai 2023: 

Afișarea tabelului nominal cu elevii admiși în prima fază a înscrierilor în clasa pregătitoare la avizierul școlii și pe pagină oficială a inspectoratului școlar: www.isjrh.eduhr.ro

A doua etapă/Második szakasz

5 iunie 2023: Comunicarea prin afișare la avizierul școlii și pe pagina oficială a inspectoratului școlar: www.isjhr.eduhr.ro a procedurii specifice de repartizare a elevilor pe locurile rămase disponibile.

6 iunie – 12 iunie 2023: Depunerea cererilor-tip de înscriere de către părinți online sau la secretariatul școliiValidarea cererilor

15 iunie 2023: Afișarea la avizierul unității a listelor finale a elevilor înscriși în clasa pregătitore

 

                                                                                                         Director:

                                                                                                    Dr.Simó Ildikó